คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม
Dr. Anusak Bilsalam

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D (Electrical Engineer), Major Power Electronic
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
ระดับปริญญาโท
M.Eng (Electrical Engineer) Major Power Electronic
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ระดับปริญญาตรี
B.Ing. Tech (Power Electronic)
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
อื่น ๆ
Diploma of Electrical level, Siam in Institute of technology Academy
งานวิจัยที่สนใจ
• High-frequency and high-efficiency switching power converter.
• Zero voltage and zero current switching techniques in resonant inverter.
• Math model of a photovoltaic cells and renewable energy system.
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นอาจารย์สอนทางด้าน เทคโนโลยีพลังงาน
รายวิชาที่ได้สอน : Basic Electricity and Laboratory, Energy Technology, Alternative Energy Technology, Conservation of Energy
ผลงานวิจัย

Back to Top