คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์
Dr.Hussanai Sukkathanyawat

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Industrial Chemistry) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Thailand
ระดับปริญญาโท
(Industrial Chemistry) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Thailand
ระดับปริญญาตรี
BSc. (Chemistry) Rajabhat Institute Petchburiwittayalongkorn, Thailand
งานวิจัยที่สนใจ
- Heterogeneous Catalysis for Renewable Energy and Environment
- Fischer Tropsch synthesis
- Catalytic reforming
- CO2 Capture
ประสบการณ์ทำงาน
130003101 เคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Chemistry)
130003102 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Fundamentals of Chemistry Laboratory)
130113001 เคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry for Engineers)
130113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (Chemistry Laboratory for Engineers)
447461 พลังงาน (Energy)
130023304 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Technology)
130025703 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ (Fuel and Combustion Technology)
130023305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเชื้อเพลิง (Fuel Technology Laboratory)
130025701 เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
130023206 เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
130013302 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (Instrumental Method for Analysis Laboratory)
447333 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือวิเคราะห์ (Environmental Analysis and Instruments Laboratory)
ผลงานวิจัย

Back to Top