จัดซื้อจัดจ้าง


สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ 2561) - 10 ส.ค. 60

ระบุรายละเอียด

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี ห้อง 201 ชั้น 2

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 

ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.kmutnb.ac.th ,www.sciee.kmutnb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2555 2000 ต่อ 1145 , 0 3862 7000 , 06 2328 9722

ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ต้องนำหลักฐาน มาดังนี้

1. กรณีผู้มีอำนาจมารับด้วยตนเอง

  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน

  - หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย), สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


Download | ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดฯ (ประจำปีงบประมาณ 2561) | ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดฯ (ประจำปีงบประมาณ 2561) |

Back to Top