ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - (27 ก.ค. 60)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

1. ต.156, ต.157 สาขาฟิสิกส์

2. ต.158 สาขาคนิตศาสตร์

3. ต.159 สาขาเทคโนโลยพลังงาน

4. ต.160, ต.161, ต.162 สาขาเคมี

5. ต.163 สขาชีววิทยา

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)


Download | ต.156 | ต.157 | ต.158 | ต.159 | ต.160 | ต.161, ต.162 | ต.163 |

Back to Top