ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - (28 มิ.ย. 60)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ดังนี้

1. ต.157 สาขาฟิสิกส์

2. ต.158 สาขาคนิตศาสตร์

3. ต.159 สาขาเทคโนโลยพลังงาน

4. ต.160, ต.161, ต.162 สาขาเคมี

5. ต.163 สขาชีววิทยา

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)


Download | ต.157 | ต.158 | ต.159 | ต.160 | ต.161, ต.162 | ต.163 |

Back to Top