ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม - (19 พ.ค. 60)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้

1. ต.157 สาขาฟิสิกส์

2. ต.158 สาขาคนิตศาสตร์

3. ต.159 สาขาเทคโนโลยพลังงาน

4. ต.160, ต.161, ต.162 สาขาเคมี

5. ต.163 สขาชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ...


Download | ต.157 | ต.161-162 | ต.163 | ต.158 (แก้ไข) | ต.159 (แก้ไข) | ต.160 |

Back to Top