ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) - (27 มี.ค. 60)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ภาคปกติและภาคสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี 4 ปี รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Download | ระเบียบการปฏิบัติ | ICPE (สมทบพิเศษ) | ETAM (สมทบพิเศษ) | ICPE (ปกติ) | ETAM (ปกติ) |

Back to Top