งานบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม


โครงการอบรมการจัดการมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน

        โครงการอบรมการจัดการมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน จัดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดแยก การใช้ประโยชน์ และการจัดการมูลฝอยชุมชน นอกจากนี้ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลฝอยอินทรีย์ในระดับครัวเรือน ทั้งนี้คณะได้มอบ “คู่มือการคัดแยก ใช้ประโยชน์และจัดการมูลฝอยชุมชน (ฉบับประชาชน)” ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Back to Top