งานบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม


โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน จัดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดแยก สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้มีความรู้และตระหนักถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์ และการจัดการมูลฝอยชุมชน ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลฝอยอินทรีย์ในระดับครัวเรือน ทั้งนี้คณะได้มอบ “คู่มือการคัดแยก ใช้ประโยชน์และจัดการมูลฝอยชุมชน (ฉบับประชาชน)” ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และป้องกันปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Back to Top

فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام ماهواره اندروید ماهواره اندروید ماهواره جیبی اندروید کانال تلگرام