วิจัยและบริการวิชาการ


        งานบริการวิชาการนับเป็นงานหลักของคณะที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนชาวระยองและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ในการทำงานนั้นคณะได้บูรณาการวิชาการ งานวิจัย งานบริการ และ วัฒนธรรมองค์กรสีเขียวมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน รวมทั้งให้นักศึกษาเป็นหนึ่งในทีมงานการทำงานเพื่อสังคม เพื่อปลูกฝังให้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

        โครงการการบริการวิชาการเพื่อสังคมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เข้าสู่พื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงโดยมีนักศึกษาของคณะร่วมทีมการทำงาน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลหลายหน่วยงาน ปัจจุบันคณะยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้คณะได้ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนที่เปิดให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแสดงให้เห็นการนำพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆไปใช้งานในภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคครัวเรือน การเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งคณะคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจุดประกายแนวคิดเชิงอนุรักษ์ให้กับเยาวชน สร้างงานวิจัย สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ชุมชน เยาวชนชาวระยองต่อไป

 

 


งานบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมการจัดการมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
โครงการอบรมการจัดการมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน จัดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดแยก การใช้ประโยชน์ และการจัดการมูลฝอยชุมชน

Back to Top